Found 2 Fellowship, Paid, Academia, United States jobs